Học tiếng Đức: Động từ bất quy tắc trong tiếng Đức

Trong Tiếng Đức có khoảng hơn 200 động từ bất quy tắc. Động từ bất quy tắc tiếng Đức khi sử dụng trong các thì khác nhau sẽ khác nhau và không theo quy tắc + đuôi như những động từ có quy tắc. Chính vì vậy chúng ta cần nắm rõ bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức.  Và với những động từ đặc biệt này, thì chúng ta chỉ còn cách duy nhất là ghi nhớ. Các bạn hãy cùng Greenway tìm hiểu  về các động từ ấy nhé.

 DANH SÁCH CÁC ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC
Präsens
(Hiện Tại)
Präteritum(QK)Perfekt
(Quá Khứ)
Ablautfolge
(Biến đổi âm)
anfangen (fangt an)fing anhat angefangena-i-a
hangenhinghat gehangena-i-a
behalten (behalt)behielthat behaltena-ie-a
braten (brat)briethat gebratena-ie-a
enthaltenenthalthat enthaltena-ie-a
entlassen (entlasst)entlieBhat entlassena-ie-a
erhalten (erhalt)erhielthat erhaltena-ie-a
fallen (fallt)fielist gefallena-ie-a
halten (halt)hielthat gehaltena-ie-a
lassen (lasst)lieBhat gelassena-ie-a
raten (rat)riethat geratena-ie-a
schlafen (schlaft)schliefhat geschlafena-ie-a
verhalten (verhalt)verhielthat verhaltena-ie-a
verlassen (verlasst)verlieBhat verlassena-ie-a
verraten (verrat)verriethat verratena-ie-a
betragen (betragt)betrughat betragena-u-a
einladen (ladt ein)lud einhat eingeladena-u-a
erfahren (erfahrt)erfuhrhat erfahrena-u-a
fahren (fahrt)fuhrist gefahrena-u-a
schlagen (schlagt)schlughat geschlagena-u-a
tragen (tragt)trughat getragena-u-a
wachsen (wachst)wuchsist gewachsena-u-a
waschen (wascht)wuschhat gewaschena-u-a
laufen (lauft)liefist gelaufenau-ie-au
bestehenbestandhat bestandene-a-a
brennenbranntehat gebrannte-a-a
denkendachtehat gedachte-a-a
entstehenentstandist entstandene-a-a
erkennenerkanntehat erkannte-a-a
kennenkanntehat gekannte-a-a
nennennanntehat genannte-a-a
rennenrannteist gerannte-a-a
sendensandtehat gesandte-a-a
stehenstandhat/ist gestandene-a-a
verstehenverstandhat verstandene-a-a
essen (isst)aBhat gegessene-a-e
fressen (frisst)fraBhat gefressene-a-e
geben (gibt)gabhat gegebene-a-e
geschehen (geschieht)geschahist geschehene-a-e
lesen (liest)lashat gelesene-a-e
messen (misst)maBhat gemessene-a-e
sehen (sieht)sahhat gesehene-a-e
treten (tritt)trathat/ist getretene-a-e
vergessen (vergisst)vergaBhat vergessene-a-e
vertreten (vertrltt)vertrathat vertretene-a-e
bewerben (bewlrbt)bewarbhat beworbene-a-o
brechen (bricht)brachhat gebrochene-a-o
empfehlen (empflehlt)empfahlhat empfohlene-a-o
erschrecken (erschrlckt)erschrakist erschrockene-a-o
gelten (gilt)galthat gegoltene-a-o
helfen (hilft)halfhat geholfene-a-o
nehmen (nimmt)nahmhat genommene-a-o
sprechen (spricht)sprachhat gesprochene-a-o
stehlen (stiehlt)stahlhat gestohlene-a-o
sterben (stirbt)starbist gestorbene-a-o
treffen (trifft)trafhat getroffene-a-o
werfen (wirft)warfgeworfene-a-o
gehengingist gegangene-i-a
hebenhobhat gehobene-o-o
werden (wird)wurdeist gewordene-u-o
schleichenschlichist geschlichenei-i-i
schneidenschnitthat geschnittenei-i-i
streitenstritthat gestrittenei-i-i
vergleichenverglichhat verglichenei-i-i
heißenhießhat gehießenei-ie-ie
leihenliehhat geliehenei-ie-ie
beweisenbewieshat bewiesenei-ie-ie
bleibenbliebist gebliebenei-ie-ie
entscheidenentschiedhat entschiedenei-ie-ie
erscheinenerschienist erschienenei-ie-ie
scheinenschienhat geschienenei-ie-ie
schreibenschriebhat geschriebenei-ie-ie
schreienschriehat geschrienei-ie-ie
schweigenschwieghat geschwiegenei-ie-ie
steigenstiegist gestiegenei-ie-ie
treibentriebhat getriebenei-ie-ie
uberweisenuberwieshat uberwiesenei-ie-ie
verzeihenverziehhat verziehenei-ie-ie
bringenbrachtehat gebrachti-a-a
beginnenbegannhat begonneni-a-e
besitzenbesaßhat besesseni-a-e
bittenbathat gebeteni-a-e
sitzensaßhat/ist gesesseni-a-e
gewinnengewannhat gewonneni-a-o
schwimmenschwammist geschwommeni-a-o
erfindenerfandhat erfundeni-a-u
findenfandhat gefundeni-a-u
gelingengelangist gelungeni-a-u
schwlndenschwandist geschwundeni-a-u
singensanghat gesungeni-a-u
sinkensankist gesunkeni-a-u

Học tiếng Đức: Từ vựng về thời tiết

Những mẹo nhỏ để cải thiện tiếng Đức

Tổng hợp các từ ” tiếng lóng ” trong tiếng Đức

springen
trinken
verbinden
winden
zwingen
sprang
trank
verband
wand
zwang
ist gesprungen
hat getrunken
hat verbunden
hat gewunden
hat gezwungen
i-a-u
i-a-u
i-a-u
i-a-u
i-a-u
wissen (weiß)
liegen
wusste
lag
hat gewusst hat gelegeni-u-u
ie-a-e
beschlieBen
bieten
entschlieBen
erziehen
fliegen
fließen
frieren
riechen
schieben
verbieten
verlieren
ziehen
beschloss bot
bot
entschloss
erzog
flog
floss
fror
roch
schob
verbot
verlor
zog
hat beschlossen
hat geboten
hat entschlossen
hat erzogen
ist geflogen
ist geflossen
hat gefroren
hat gerochen
hat geschoben
hat verboten
hat verloren
hat/ist gezogen
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
kommen
tun
rufen
kam
tat
rief
ist gekommen
hat getan
hat gerufen
o-a-o
u-a-a
u-ie-u
betrugen lugenbetrog
log
hat betrogen
hat gelogen
u-o-o
u-o-o

Bài viết cùng chuyên mục

Giờ mùa hè ở nước Đức có gì khác biệt so với Việt Nam?

Không như Việt Nam, cách tính giờ ở nước Đức sẽ có sự khác biệt mà bạn chắc chắn phải biết. Giờ mùa hè ở Đức chuyển sang giờ mùa đông sẽ có cách tính khác so với giờ mùa đông chuyển sang mùa hè. Cụ thể cách tính như thế nào, xem ngay bài […]

Xem thêm

Những việc du học sinh cần làm khi vừa đến Đức

Đâu là những những điều du học sinh cần làm khi vừa đến Đức? Xem ngay các lời khuyên quan trọng này để giúp bạn có một chuyến du học nhiều trải nghiệm đẹp nhất nhé!   I. 3 lưu ý quan trọng du học sinh cần làm khi vừa đến Đức   3 lưu […]

Xem thêm

Phương tiện giao thông tại Đức

Nước Đức có một mạng lưới giao thông dày đặc cùng với hệ thống phương tiện hiện đại. Có nhiều phương tiện giao thông tại Đức khiến việc đi lại của bạn dễ dàng hơn như xe đạp, xe bus, tàu điện hay tàu lửa. Vào cuối tuần hoặc ngày lễ tết, bạn có thể […]

Xem thêm

Văn hóa xe đạp tại Đức

Các bạn có biết, một trong những phương tiện phổ biến nhất ở Đức là gì không? Đó chính là xe đạp. Không những người Đức sử dụng mà Du Học Sinh (DHS), hầu như ai cũng tậu cho mình một con xe đạp tại Đức cả. Xe đạp ở nước này có hẳn một […]

Xem thêm

Chứng minh tài chính du học Đức – Bao nhiêu là đủ?

Khi có dự định du học, điều quan trọng luôn được cân nhắc đầu tiền đó là khả năng tài chính gia đình, chi phí mỗi năm cho khóa học. Du học Đức nổi tiếng với các chương trình học miễn phí học phí, tuy nhiên sinh viên vẫn phải tự chuẩn bị cho mình […]

Xem thêm

Thi đầu vào dự bị đại học ở Đức có khó không?

Trước khi vào chương trình đại học tại Đức, du học sinh Việt Nam phải trải qua kì thi đầu vào và 1 năm học chương trình dự bị đại học (Studienkolleg). Rất nhiều bạn thắc mắc rằng kì thi đầu vào dự bị đại học ở Đức có khó không? Cụ thể sẽ như […]

Xem thêm